Activitats Extraescolars 22-23

Hem sol·licitat a les diverses empreses que col·laboren amb nosaltres que ens facilitin un document descriptiu de l’activitat que realitzen. Us els enllacem a continuació:

INFORMACIONS VÀRIES

  • MOLT IMPORTANT: Els preus són mensuals. En situacions excepcionals en les quals un nen/a no pugui assistir a l’activitat extraescolar, la família podrà quedar exempta de l’import de la quota, sempre i quan la causa sigui de força major (acompanyada del corresponent justificant mèdic) i el període de baixa sigui igual o superior a les 4 setmanes. Només en aquests casos, la família podrà optar a recuperar l’import del/s mes/os complets de baixa, o bé sol·licitar el descompte equivalent quan el nen/a es reincorpori a l’activitat. NO hi hauran devolucions per casos de confinament pel COVID (a no ser que la llargada del confinament sigui de tot el mes).
  • En cas de baixa voluntària de les activitats, aquesta s’haurà de comunicar per escrit a la Secretaria de l’AFA, abans del dia 20 del mes anterior a la baixa per evitar l’emissió i el cobrament del rebut corresponent.
  • Les activitats que es realitzin mantindran la inscripció oberta al llarg del curs, sempre que sigui possible i hi hagi places vacants. Les noves altes/baixes les gestionarà la Martha Pozuelo. Podeu trucar-la a l’escola, us atendrà de 9:15h a 11:00h o via correu electrònic a l’adreça: afajujoladm@gmail.com.

SERVEI D’ACOLLIDA

  • El servei d’acollida s’inicia el dia 5 de setembre en horari de matí (08:00 a 09:00) i en horari de tarda (16:30 – 17:45).
  • Al servei d’acollida matinal cal que les famílies porteu directament els vostres fills i filles als monitors i/o monitores d’aquest servei. L’entrada serà per la porta del vestíbul de l’escola.
  • Els monitors i/o monitores seran els encarregats de garantir que els alumnes d’acollida arriben a les seves aules en la franja horària d’entrada corresponent segons l’estipulat en el protocol d’entrada de l’escola. 
  • El cost mensual del servei d’acollida es calcula en funció de les hores que l’infant ha fet servir aquest servei. És a dir, NO es calcula en funció dels minuts que l’infant ha fet servir el servei i per tant, si, per exemple, l’infant utilitza el servei d’acollida matinal NOMÉS per 30 minuts, s’haurà d’abonar el cost de l’hora sencera.

Comissió d’activitats extraescolars